Regulamin e-sklepu

Regulamin e-sklepu.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓNE

1. Sklep internetowy (e-sklep) dostępny pod adresem internetowym http://www/fonmed/com/pl prowadzony jest przez FONMED WOJCIECH GÓRALCZYK KRZYSZTOF STOKALUK Spółka Cywilna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Numer NIP: 676 10 18 270, REGON: 350810251. Adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz do doręczeń: ul. Św. Katarzyny 4 31-063 Kraków, e-mail: office@fonmed.com.pl, nr telefonu: (+48) 12 430 60 11, (+48) 12 430 61 53.

1a. Definicje:

a)  Adres Korespondencyjny Sprzedającego - ul. Św. Katarzyny 4, 31-063 Kraków,

b)  Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,

c) Formularz Zamówienia - formularz opisany w § 4 ust. 4, który umożiwia złożenie Sprzedającemu przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym lit. t) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,

d) Klient; Kupujący - osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,

e) Kodeks Cywilny - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ze zm,

f) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,

g) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia - odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty klienta w formie złożonego przez niego wcześniej zamówienia oraz w szczególności potwierdzenia wszystkich istotnych elementów zamówienia,

h) Produkt - rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,

i) Przedsiębiorca - podmiot zdefiniowany w art. 43 idx. 1 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,

j) Rachunek Bankowy Sprzedającego: 09 1240 4722 1111 0000 4855 2866, prowadzony przez PKO S.A. III o/ Kraków,

k) Regulamin - niniejszy regulamin

l) Sklep Internetowy; e-sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.fonmed.com.pl, w zakładce e-sklep,

m) Sprzedający; Usługodawca - FONMED Krzysztof Stokaluk Wojciech Góalczyk Spółka Cywilna przy ul. Św. Katarzyny 4, 31-063 Kraków, numer NIP: 676 10 18 270, REGON: 350810251,

n) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

o) Usługa Elektroniczna - usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego,

p) Usługobiorca - osoba korzystająca lub zamierzająca korzystac z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,

r) Witryna Produktu - witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt i jego cena,

s) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,

t) złożenie Zamówienia - chwila, w której Klient składa Zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust. 4 lit B,

u) adres e-mail Sprzedającego - office@fonmed.com.pl

2. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługiją mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanoiwień Regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna działająca przez upoważnione do tego organy.

5. Administartorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. szersze informacje odnośnie ochrony danych osobowych zawiera § 1a Regulaminu.

6. Konsument może porozumieć się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: office@fonmed.com.pl, pod numerami telefonów: (+48) 12 430 60 11, (+48) 12 430 61 53 (w godzinach 10.00 - 18.00 w dni robocze), jak również pisemnie (korespondencyjnie) na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

7/ Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

8. Z uwagi na treść art. 66 idx. 1 § 2 pkt. 6 Kodeksu Cywilnego Sprzedający informuje, iż stosuje Kodeks Etyki Zawodowej Sprzedawców przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarzązania Sprzedażą, dostępny pod adresem: http://www.pszs.org.pl/pliki/pszs_kodeks_etyki.pdf

§ 1a

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Sprzedającego/ Usługodawcę.

2. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

3. Dane osobowe nie są oraz nie będą udostępniane podmiotom trzecim dla celów marketingowych.

4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach.

6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jedank konieczne w celu zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży.

§ 2

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zwiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zwierają jednak kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wsakzywane każdorazowo Klientowi w trakcie sklładania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem. 

3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu w sposób wskazany w § 4 ust. 4.

3a. W trakcie procesu składania Zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia.

4. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. 

4a. Świadczenie Klienta bądącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło zawarcie Umowy, októrej mowa w ust. 4, chyba, że Klient będący jednocześnie Przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit a lub b. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąienia od zawartej z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży. 

4b. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od momentu zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 4, chyba, że zdecydował sie na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub b. W przypadku braku wpłaty w terminie określonymw zdaniu pierwszym Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Konsumentem Umowy Sprzedaży.

5. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez:

a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

b) wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia,

c) załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,

d) utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego.

§ 3

SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY, TERMINY I SPOSOBY DOSTAWY 

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

b) płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego.

2. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: 

a) przesyłka pocztowa polecona (priorytetowa),

b) przesyłka pocztowa polecona (priorytetowa) pobraniowa,

c) przesyłka kurierska,

d) przesyłka kurierska pobraniowa.

3. Dostawa towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w autoamatycznie wygenerowanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamóienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. b.

5. Termin dostawy wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba, że w Witrynie Produktu wskazano termin krótszy. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący zamawia kilka Produktów, które mają być wysłane w jednej paczce termin dostawy wynosi tyle, ile wsakzany dla Produktu z najdłuższym terminem dostawy. Termin o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit b. - od dnia uznania pałatności na Rachunku Bankowym Sprzedawcy.

6. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. 

7. Bardzo prosimy o korzystanie z możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Klient w przypadku dostrzeżenia uszkodzeń uprawniony jest do żądania sporządzenia protokołu szkody, który ułatwi procedurę reklamacyjną i stanowić będzie dowód na okoliczność, że uszkodzenie przedmiotu nie było skutkiem działań Klienta.

§  4

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - RODZAJ I ZAKRES; USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące rodzaje Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę: Formularz Zamówienia.

1a. Korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jest dla Usługobiorcy nieodpłatne.

1b. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu mają na celu umożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia Umowy Sprzedaży (w szczególności złożenia Zamówienia przez Klienta) oraz jej realizacji.

2. "Koszyk" jest funkcją sklepu pozwalającą na swobnodne dodawanie i usuwanie Produktów, które następnie mogą zostać zamówione przez Formularz Zamówienia. Dodanie Produktu do koszyka następuje poprzez kliknięcie przycisku "dodaj do koszyka".

2a. Podgląd produktów aktualnie dodanych do Twojego koszyka jest możliwy po klinięciu przycisku "koszyk" (będącego zarazem hiperłączem) umieszczonego obok łącznej kwoty zamówienia w prawej górnej części strony. Zmiana ilości produktu dodanego do koszyka jest możliwa poprzez kliknięcie opisanego wyżej przycisku, wpisanie nowej wartości w rubryce "ilość"i kliknięciu przycisku "uakt."

3. Formularz Zamówienia jest funkcją pozwalającą na złożenie Zamówienia wybranych wcześniej i dodanych dodanych do koszyka produktów. Korzystanie z usługi rozpoczyna sięz chwilą dodania Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Zamówienie następuje po łącznym:

a) kliknięciu przycisku "koszyk" obok łącznej kwoty zamówienia i wypełnieniu formularza dotyczącego wybranych Produktów, sposobu ich dostawy, zapłaty, danych płatnika, danych wysyłkowych oraz potwierdzeniu poprzez otwarcie hiperłącza w formie przycisku o nazwie "Zamawiam wybrany towar",

b) zaakceptowaniu automatycznie wygenerowanego podsumowania zawierającego wszystkie istotne elementy zamówienia (w szczególności łączną cenę wszystkich zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy) po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem przez Usługobiorcę, zaakceptowaniu informacji o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty oraz złożeniu oferty nabycia wskazanych w podsumowaniu Produktów poprzez wciśnięcie przycisku o nazwie "Tak, dane są prawidłowe. Zamawiam wybrany towar".

3a. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem.

4. Usługa Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym śwaidczona jest przez czas nieoznaczony.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer, laptop, lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej

c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, lub Opera w wersji 7.0 i wyśzej, lub Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej,

d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768,

e) włączenie w przglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript.

5a. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklpu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5b. Usługobiorca proszony jest o wprowadzanie danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5c. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Z uwagi na treść art 12 ust. 1 pkt 19 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.

7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

8. Usługodawca zapewni Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

9. Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniona i oznaczona w sposób nie budzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

10. Usługodawca zapewni dostęp Usługobiorcy do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Sklep internetowy korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej na stronie sklepu.

§  5

REKLAMACJA

1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 r. jest w szczególności Kodeks Cywilny.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniami Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli te czynności zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił w/g instyrujkcji otrzymanej od Sprzedającego.

5. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

6. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a takżę jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

7. Postanowienia zawarte w ust. 2 - 6 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w Regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego).

8. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

9. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może w szczególności poprzez:

a) pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedającego,

b) pisemnie (korespondencyjnie) na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

10. Klient może w wysyłanym przez siebie zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedawcy prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:

a) informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/ niezgodności

b) treść żądania (doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży/oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu/ oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

c) dane kontaktowe.

11. Klient może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na jego Adres Korespondencyjny (na koszt Sprzedającego) w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/ rękojmi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wad/ niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący powinien udostępnić Produkt Sprzedwacy w miejscu, w kórym Produkt się znajduje.

12. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru: pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego.

13. Postanowienia ustępów 9, 10 i 12 stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych ze swiadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.

§  5a

GWARANCJA

1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.

2. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedającego objęty jest gwarancją, jaki jest sposób jej realizacji, oraz o tym  jaka jejst jej treść Klient może dowiedzieć się w Witrynie Produktu.

3. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją Sprzedający zobowiązuje się do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na Produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak również stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

4. Szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji jakości rzeczy sprzedanej obowiązujące Sprzedającego i kupującego zawiera w szczególności Dział III kodeksu Cywilnego. Postanowienia zawarte w ust. 1 - 3nie wyłączają, ani też w żaden sposób nie ograniczają stosowania właściwych w sprawie przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient/ Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego (wzór oświadczenia dostępny pod regulaminem - załącznik nr 1),

b) pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego,

1a. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 1 lit. a Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

1b. termin o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od:

a) objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią innąniż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

b) od momentu zawarcia w przypadku Usługi Elektronicznej i pozostałych umów.

2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący jednocześnie Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzegający przyjął jego ofertę, oferta Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przestaje wiązać.

3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentemo odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

4. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący jednocześnie Konsumentem, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient będcy jednoczecześnie Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. Klient będący jednocześnie Konsumentem ponosi tylko bepośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Przedsiębiorcą.

 11. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowaym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana w/g specyfikacji konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywizualizowanych potrzeb,

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwrate po dostarczeniu,

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli,

8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiemumowy o prenumeratę,

11) zawartej w drodze aukcji publicznej, 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomi, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący jednocześnie Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) uprawniony jest do zwrócenia się do wokewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczecie postępowania mediacyjnego w sparwie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

c) Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub oraganizacji społecznej, do której zdań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/ Usługodawcą, a Klientem/ Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów.

2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności Umów Sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/ Usługodawcą, a Klientem/ Usługobiorcą nie będącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/ Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z upływem tygodnia od jego opublikowania tj. 20 lutego 2015 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- adresat: Fonmed s.c. 31-063 Kraków, ul. Św. Katarzyny 4, tel./fax: 12 430 61 53, e-mail: office@fonmed.com.pl

- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .........................

- data zawarcia umowy/ odbioru .........................

- imię i nazwisko Konsumenta .........................

- adres Konsumenta .........................

- podpis Konsumenta (jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej) .........................

- data .........................

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie Uninet Polska